معرفی معاون پژوهش و نوآوری

علی اکبر مظفری
معاون پژوهشی و نوآوری
دانشیار
گروه علوم و مهندسي باغباني
سامانه پژوهشی