دکتر کیومرث کرمی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
رئیس کمیته
دکتر رحمان رحیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
دبیر کمیته
دکتر شمس‌الدین احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
پژوهشگر
برهان حسینی
عضو سازمان مردم نهاد
نماینده جامعه
محمد صالح مولانایی کمانگر
روحانی 
روحانی
دکتر یدالله زارع زاده
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
متخصص اخلاق پزشکی
دکتر امید عیسی نژاد
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
پژوهشگر
دکتر اقبال علی میرزائی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
حقوقدان
دکتر آزاد همتی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
شعیب محمودی
کارشناس پژوهشی دانشگاه کردستان
کارشناس کمیته