معرفی

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه کردستان در سال ۱۳۹۹ به منظور تبدیل دانشگاه کردستان به یک دانشگاه جامعه محور و کارآفرین تشکیل شد. مهمترین اهداف و ماموریت‌های دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه کردستان عبارت است از توسعه همکاری با دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اهداف شبکه ملی جامعه و دانشگاه، پیگیری اهداف بنیاد حامیان دانشگاه کردستان و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه با جامعه،  پیگیری امور انجمن دانش آموختگان دانشگاه کردستان، توانمندسازی شغلی و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان، حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای علمی و پژوهشی تقاضا محور، تسهیل و گسترش همکاریهای دانشگاه کردستان با جامعه و صنعت، پایش وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت، سامان‌دهی و ارتقای کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی دانشجویان می‌باشد.

اهداف و ماموریت‌ها

  • توسعه همکاری با دستگاههای اجرایی از طریق پیگیری اهداف شبکه ملی جامعه و دانشگاه
  • پیگیری اهداف بنیاد حامیان دانشگاه کردستان و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه با جامعه
  • پیگیری امور انجمن دانش آموختگان دانشگاه کردستان، توانمندسازی شغلی و پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان
  • حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای علمی و پژوهشی تقاضا محور
  • مستندسازی و ترویج دستاوردهای کاربردی و اجرایی
  • تسهیل و گسترش همکاریهای دانشگاه کردستان با جامعه و صنعت
  • پایش وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت
  • سامان‌دهی و ارتقای کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی دانشجویان