مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

عابد احمدی
سرپرست امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات
 
abedahmadi1 [at] gmail.com
پس از استقلال دانشگاه کردستان از سال ۷۰ به تناسب حجم کار و امور حقوقی، دانشگاه جهت انجام این وظایف از خدمات افراد متعددی بهره برده و در چارت سازمانی خود همواره پست کارشناس حقوقی را داشته است.
در سال‌های اخیر عنایت به رویه دولت در تقویت و ارتقاء جایگاه واحدهای حقوقی ادارات دولتی، توسعه دانشگاه و علی الخصوص توجه ریاست محترم، وضعیت سازمانی و فعالیت واحد حقوقی به شکل برجسته ای گسترش و بهبود یافته است بنحوی که در راستای پیشبرد وظایف آن واحد، شورای حقوقی را تشکیل دادند.
هم اکنون واحد حقوقی به لحاظ وظایف تخصصی تحت عنوان اداره حقوقی و زیرمجموعه ریاست محترم دانشگاه عهده‌دار امور محوله بوده و علی‌الرغم حجم بالای وظایف و کمبود نیرو، کارکنان شاغل به تعداد سه نفر با استعانت از خداوند و صرف توان در این بخش مشغول انجام وظیفه می‌باشند.

وظایف و اختیارات

امور دعاوی (حقوقی – کیفری)

-    الف)دعاوی حقوقی: تهیه و جمع‌آوری مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست حقوقی و یا لایحه دفاعیه، تقدیم دادخواست به مرجع قضایی و ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پیگیری، شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت، پیگیری و اطلاع از  مفاد آرای صادره له و علیه دانشگاه و پیگیری اجرای حکم، اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آرایی که علیه دانشگاه صادر گردیده است
-    اخذ خسارات از متخلفین از مفاد قرارداد، ممتنعین از اجرای تعهدات از طریق مراجع قضایی و یا دفتر اسناد رسمی و یا ادارات ثبت
-    اقدامات قانونی مبنی بر تخلیه ملک و مطالبه ضرر و زیان وارده ، مطالبه اجور معوقه
-    الزام به انجام تعهد از طرق مختلف قانونی از جمله مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد
-    بررسی و پاسخ به ادعاهای حقوقی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع غیر قضایی
-    بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری و پاسخ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و مؤسسات تابعه
-    ب)دعاوی کیفری: تهیه و جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم شکوائیه
-    تقدیم شکوائیه به مرجع قضایی(قاضی ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت
-    مراجعه به واحد ارجاع شونده و تکمیل برگه اظهارات و تشکیل پرونده
-    پیگیری از طریق مراجع قضایی و انتظامی ( بازپرسی، دادیاری ،کلانتری،‌آگاهی)
-    معرفی نماینده حقوقی، شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه
-    تجدید نظر خواهی از آرایی که علیه دانشگاه صادر شده¬اند
-    پیگیری اجرای حکم، آراء قطعی
-    حمایت قضایی از کارمندان و مسئولین در مراجع قضایی
 

امور قراردادها

-    تهیه و تنظیم: برگ شرایط مناقصه و مزایده، برگ شرایط استعلام، پیوست‌ها و ضمائم مناقصه، قراردادهای مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه، متمم‌ها و اصلاحیه‌های قرارداد بر اساس مجوزهای صادره
-    بررسی و اعلام نقطه نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحد های تابعه دانشگاه، تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد
-    تهیه و تنظیم بسته و چک لیست خدمات مورد نیاز و اعمال نقطه نظرات اصلاحی
-    درج اطلاعات مربوط به مزایده‌ها و مناقصه‌های دانشگاه در سایت دانشگاه، پایگاه ملی مناقصات و سامانه سازمان بازرسی کل کشور
-    تنظیم آگهی روزنامه جهت مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
-    هماهنگی وبرنامه‌ریزی در خصوص جلسات بازگشایی پاکتهای مناقصه‌ها و مزایده‌های دانشگاه وتنظیم صورتجلسه کمیسیون
-    مطالعه و رعایت دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه درخصوص تنظیم مفاد شرایط و قراردادهای تنظیمی
 

امور تعهدات

-    بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدینی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خودداری نموده‌اند.
-    اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارات و قسمت‌های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد
-    اخذ تعهد رسمی از افراد جهت گذراندن دوره‌های آموزشی و فرصت‌های مطالعاتی و اخذ وثیقه ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
-    پیگیری اسناد متعهدین به خدمت و مستنکفین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است و نیز نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا
-    اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
-    در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
-    مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی
 

امور املاک

-    جمع‌آوری مستندات مالکیت املاک دانشگاه و ارسال اصل اسناد مالکیت رسمی به اداره اموال دولتی یا خزانه معین دارایی استان
-    مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، اموال دولتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و.....جهت پیگیری صدور اسناد املاک فاقد سند دانشگاه
-    تنظیم توافق‌نامه ، قراردادهای اجاره و.... در خصوص واگذاری املاک دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی
-    تنظیم توافق‌نامه ها و مقاوله‌نامه‌ها و.... در خصوص املاکی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به دانشگاه واگذار می‌گردند.
-    پاسخگویی به استعلام‌های واحدهای تابعه در خصوص املاک دانشگاه


 

انجام سایر امور محوله

-    پاسخگویی به استعلام‌های به عمل آمده از سوی مراجع قضائی و قانونی و سایر موسسات عمومی نظیر شهرداری ها و نیز از سوی واحدهای تابعه دانشگاه
-    پاسخگوئی به شکایات اداره کار و امور اجتماعی و شرکت در جلسات شعب تشخیص، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از شعب تشخیص و ثبت آن، شرکت در جلسات شعب حل اختلاف و نیز  پاسخگویی به واخواهی مراجع نظارتی
-    پاسخگوئی به ادعاهای مطروحه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تنظیم اعتراض نسبت به مبالغ اعلامی، شرکت در جلسات هیات بدوی تشخیص مطالبات، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از هیات بدوی تشخیص مطالبات و ثبت آن، شرکت در جلسات هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات  
-    انجام سایر امور محوله از سوی مسئولین دانشگاه و مقام مافوق
 

کارمندان حوزه


عابد احمدی
سرپرست امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

۰۸۷-۳۳۶۲۴۰۲۳(۵۰۵۳)
abedahmadi1 [at] gmail.com  

جهانگیر عزیزی
کارشناس مسئول امور قراردادها

-
j.azizi [at] uok.ac.ir  
 

محی الدین مرادی
کارشناس حقوقی

۰۸۷-۳۳۶۲۴۰۲۳
mohidinmoradi2014 [at] gmail.com‏