دانشجو
دانشجوی بین الملل
عضو هیات علمی
گروه‌ آموزشی
رشته گرایش

اخبار

اطلاعیه ها

رویدادها

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان

در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن سازد. دانشگاه کردستان در سال ۰۷۳۱ بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است.

واحدهای معاونت آموزشی

نیمسال اول 1403-1402
نیمسال دوم 1403-1402
11 الی 14 شهریور
انتخاب واحد
15 الی 18 بهمن
28 الی 29شهریور
حذف و اضافه
24 الی 25 بهمن
3 مهر
برگزاری کلاس‌ها
21 بهمن
23 دی الی 4 بهمن
امتحانات
2 تیر الی 21 تیر

چند رسانه‌ای

دوره ها
سخنرانی ها
گزارش ها