واحدهای زیرمجموعه
تعداد کارمندان
ذکر عنوان فعالیت
ذکر عنوان فعالیت

اخبار

اطلاعیه ها

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان

در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن سازد. دانشگاه کردستان در سال ۰۷۳۱ بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است.

واحدهای معاونت آموزشی

نیمسال اول 1402-1401
نیمسال دوم 1402-1401
12 الی 16 شهریور
انتخاب واحد
10 الی 13 بهمن
29 الی 30 شهریور
حذف و اضافه
18 الی 19 بهمن
27 شهریور
برگزاری کلاس‌ها
16 بهمن
17 الی 29 دی
امتحانات
20 خرداد الی 1 تیر

چندرسانه های

دوره ها
سخنرانی ها
گزارش ها