معرفی معاون

امین صادقی

معاون آموزشی

تحصیلات

تماس

سوابق اجرایی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای گیاه‌پزشکی-گرایش سم شناسی(از دانشگاه گنت بلژیک)
دانشکده: دانشکده کشاورزی
پست الکترونیکی: a.sadeghi@uok.ac.ir
تلفن: 33660065-087
نشانی: سازمان مرکزی، طبقه دوم
  • معاون آموزشی (1402 - ادامه دارد)
  • رییس پردیس دانشگاه (۱۳۹۴ - ۱۳۹۷)
  • معاون آموزشی پردیس دانشگاه (۱۳۹۲ - ۱۳۹۵)
  • مدیر گروه گیاهپزشکی (۱۳۸۷ - ۱۳۹۰)
  • مدیر گروه زراعت (۱۳۸۰ - ۱۳۸۳)