17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

اپیزود پنجم کارگاه الگوی تفکر و تصمیم گیری کارآفرینانِ خبره در عمل

مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه برگزار می کند.

در این قسمت خواهیم گفت چگونه میتوانید در مسیر راه اندازى و توسعه کسب و کار شرکاى کلیدى را بیابید و بر قابلیت ها و منابع آنها براى خلق ارزش تکیه کنید.

زمان برگزاری: چهارشنبه 1400/11/06

ساعت برگزاری: ساعت 17 الی 19

لینک ورود به جلسه:
meet.uok.ac.ir/ch/innovation

حضور برای عموم آزاد است.