معرفی معاون

محمد رزاقی

معاون آموزشی

تحصیلات

تماس

سوابق اجرایی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق - الکترونیک
دانشکده: دانشکده مهندسی
پست الکترونیکی: m.razaghi@uok.ac.ir
تلفن: 33660065-087
نشانی: سازمان مرکزی، طبقه دوم
  • معاون آموزشی (ادامه دارد -1399)
  • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1399- 1396)
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی (۱۳۹۴ - ۱۳۹۶)
  • مدیر گروه مهندسی برق (۱۳۹۳ - ۱۳۹۴)
  • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری (۱۳۸۹ - ۱۳۹۲)
  • معاون مرکز رشد و کارآفرینی (۱۳۸۸ - ۱۳۸۹)