معاونین پیشین

دکتر محمد رزاقی
معاون آموزشی
از سال1399 تا سال 1402
دکتر عادل سی‌وسه‌مرده
معاون آموزشی
از سال1393 تا سال 1399
دکتر امیرعلی صادقی
معاون آموزشی
از سال 1389 تا سال 1393
دکتر جهانشیر امینی
معاون آموزشی
از سال 1388 تا سال 1389
دکتر سعید سلطانیان
معاون آموزشی
از سال 1384 تا سال 1388
دکتر محمدعلی کیانی
معاون آموزشی
از سال 1382 تا سال 1384
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
معاون آموزشی
از سال 1380 تا سال 1382
دکتر مسعود معتمدی
معاون آموزشی
از سال 1376 تا سال 1380
دکتر پرویز رشیدیان
معاون آموزشی
از سال 1370 تا سال 1376