10 03 2022

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان :

گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان با همکاری بنیاد نخبگان استان کردستان برگزار می نماید.

ویژه دانشجویان عضو گروه استعدادهای درخشان

 لینک دسترسی:

https://meet.uok.ac.ir/ch/top.student

گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان با همکاری بنیاد نخبگان استان کردستان برگزار می نماید.