مقالات چاپ شده در مجلات
طرح پژوهشی خاتمه یافته

اخبار و رویدادها و فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

رویدادها

همایش‌ها

معاونت پژوهش و نوآوری دانشگاه کردستان

حوزه معاونت پژوهشی و نوآوری در دانشگاه کردستان برای سازمان‌دهی تحقیقات و پژوهش‌های علمی و کاربردی در منطقه و پاسخ به نیازهای موجود در ابعاد فنی و تکنولوژی و اجتماعی تشکیل شده و وظایف اداره امور پژوهشی و برنامه‌ریزی پژوهشی، انجام بررسی‌های لازم و ارائه تصمیم‌های اصلاحی برای تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌های پژوهشی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های گروه‌های تحقیقی و گروه‌های آموزشی و تسلیم پیشنهاد به مقامات مربوط را بر عهده دارد.

واحدهای معاونت پژوهش و نوآوری

چندرسانه های

دوره ها
سخنرانی ها
گزارش ها