مقالات چاپ شده در مجلات
طرح پژوهشی خاتمه یافته

اخبار

اطلاعیه ها

رویدادها

همایش‌ها

معاونت پژوهش و نوآوری دانشگاه کردستان

در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن سازد. دانشگاه کردستان در سال ۰۷۳۱ بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است.

واحدهای معاونت پژوهش و نوآوری

چندرسانه های

دوره ها
سخنرانی ها
گزارش ها