معرفی مدیر ارتباط با جامعه و صنعت

امیر رشیدی

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام