بنیاد حامیان دانشگاه کردستان

به منظور کمک به توسعه همه جانبه دانشگاه کردستان و جامعه بشریت، با الهام از تعالیم دینی و فرهنگ غنی ملی، در راستای فراهم نمودن بستری مناسب برای اشخاص نیکوکار، خیر و نیک‌اندیش بنیاد حامیان دانشگاه کردستان تشکیل شده است.

عبدالله سلیمی
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
رحمت صادقی
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
اسعد اردلان
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
مدرس دانشگاه و بازنشسته وزارت امورخارجه
بهرام نصرالهی‌زاده
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
جهانشیر امینی
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
برهان مندمی
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
مدیر عامل گروه غرب دانه
سید محمدطاهر حسینی
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
خالد  سعیدی
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
امیر رشیدی
عضو هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان