ارتباط با ما

شماره تماس: 33624001-087، 33624008-087
ایمیل: research@uok.ac.ir
آدرس: ایران، سنندح، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی
کد پستی: 15175-66177