معاونین پیشین

معاون پژوهش و فناوری
از دی ماه سال 1397 تا اسفند ماه  سال 1397
معاون پژوهش و فناوری
از مهرماه سال ۱۳۹۵ تا دی ماه سال 1397
معاون پژوهش و فناوری
از بهمن‌ماه سال ۱۳۸3 تا مهرماه سال ۱۳۹5
معاون پژوهش و فناوری
از فروردین‌ماه سال ​​​​​​​۱۳۸۳ تا بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳
معاون پژوهش و فناوری
از فروردین ماه سال 1381 تا سال 1383
معاون پژوهش و فناوری
از دی ماه سال 1378 تا اسفند ماه سال 1381
دکتر جلال جلالی زاده
معاون پژوهش و فناوری
از سال 1376 تا سال 1378
دکتر پرویز رشیدیان
معاون آموزشی - پژوهشی
از سال ... تا سال...