تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان

تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان
دانشجویان دانشگاه کردستان تعرفه (ریال) آنالیزها
1,800,000 3,000,000 HPLC
2,100,000 3,500,000 GC-Mass
1,500,000 2,500,000 CHNS
1,800,000 3,000,000 TGA-DTA
4,800,000 800,000 FT-IR
4,800,000 800,000 PL
4,800,000 800,000 UV-Vis
2,700,000 4,500,000 (ساعتی) FESEM
1,200,000 2,000,000 (نمونه ای)FESEM
480,000 800,000 EDAX
720,000 1,200,000 Line Scan
960,000 1,600,000 MAP
1,440,000 2,400,000 FESEM/EDAX
2,040,000 3,400,000 FESEM-MAP
900,000 1,500,000 AFM
900,000 1,500,000 RAMAN
1,800,000 3,000,000 RAMAN MAP
2,400,000 4,000,000 ساعتی))RAMAN
2,400,000 4,000,000 SAXS
1,200,000 2,000,000 (عادی)XRD
1,800,000 3,000,000 (آهسته)XRD
600,000 1,000,000 AAS
  هماهنگی با کارشناس لایه نشانی به روش اسپاترینگ برای طلا و سایر فلزات
  هماهنگی با کارشناس گالوانواستاتیک


شماره شبا جهت واریز هزینه خدمات:
IR410180000000001108058192