تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان

آنالیزها تعرفه (ریال) تعرفه دانشگاه کردستان (40%)
HPLC 2500000 1500000
GC-Mass 3000000 1800000
CHNS 1500000 900000
TGA-DTA 2000000 1200000
FT IR 500000 300000
PL 500000 300000
UV-Vis 500000 300000
FESEM 1200000 720000
آنالیز EDAX 600000 360000
آنالیز Map 1500000 900000
آنالیز Line scan 1000000 600000
FESEM-EDAX 1400000 840000
FESEM-Map 2200000 1320000
لایه نشانی به روش اسپاترینگ برای طلا و سایر فلزات هماهنگی با کارشناس
گالوانواستاتیک هماهنگی با کارشناس
AFM 1000000 600000
(هر نمونه)Raman 1000000 600000
(هرساعت)Raman 3600000 2160000
SAXS 3500000 2100000
AAS 500000 300000
(نرمال)XRD 1000000 600000
(آهسته)XRD 2000000 1200000

شماره شبا جهت واریز هزینه خدمات:

IR410180000000001108058192