تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان

     
     
 
دانشجویان دانشگاه کردستان آزاد آنالیز
2,730,000 4,550,000 HPLC
2,730,000 4,500,000 GC-Mass
2,400,000 4,000,000 CHNS
780,000 1,300,000 FT-IR
1,200,000 2,000,000 PL
600,000 1,000,000 UV-Vis
7,200,000 12,000,000 (ساعتی) FESEM
1,800,000 3,000,000 (نمونه ای)FESEM
780,000 1,300,000 EDAX
1,200,000 2,00,000 Line Scan
1,400,000 2,300,000 MAP
2,400,000 4,000,000 FESEM/EDAX
3,180,000 5,300,000 FESEM-MAP
1,500,000 2,500,000 AFM
1,800,000 3,000,000 RAMAN
3,600,000 6,000,000 ساعتی))RAMAN
2,400,000 4,000,000 SAXS
1,500,000 2,500,000 (عادی)XRD
2,100,000 3,500,000 (آهسته)XRD
780,000 1,300,000 AAS