اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری در سطح ملی

سال 1395

شعار: پژوهش  تقاضا محور و تجاری سازی؛ فناوری زیربنای اقتصاد مقاومتی
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱: پژوهش، فناوری و مدرسه
دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۲: ایده برتر، سرمایه ملی
سه‌شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳: پژوهش، فناوری و صنعت
چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۴: پژوهش، فناوری؛ اقدام و عمل
پنج‌شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۵: پژوهش، فناوری و حامیان پژوهش
جمعه ۱۳۹۵/۹/۲۶: پژوهش، فناوری و دانشگاه کارآفرین
شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۷: پژوهش، فناوری و حوزه و دانشگاه

سال 1396

شعار: پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری؛ زیربنای تولید و اشتغال
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۱: پژوهش، فناوری، دانش‌آموز و مدرسه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۲: پژوهش، فناوری و صنعت
پنج‌شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۳: پژوهش، فناوری، ایده و خلاقیت
جمعه ۱۳۹۶/۹/۲۴: پژوهش، فناوری و اقتصاد مقاومتی
شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۵: پژوهش، فناوری و سرمایه ملی
یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۶: پژوهش، فناوری، مهارت و کارآفرینی
دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۷: پژوهش، فناوری و حوزه و دانشگاه

سال 1397

شعار: پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی
شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۴: پژوهش، فناوری، مدرسه و دانشگاه
یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۵: پژوهش، فناوری و رسانه
دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۶: پژوهش، فناوری و چالش‌های ملی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۷: پژوهش، فناوری و علوم انسانی و هنر
چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۸: پژوهش، فناوری و مسئولیت‌های اجتماعی-پژوهش فناوری و تعاملات بین‌المللی

سال 1398

شعار: پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین، رونق تولید
شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳: پژوهش و فناوری: مدرسه، دانشگاه و جامعه
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴: پژوهش، فناوری و توسعه ملی
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵: گام دوم در پژوهش و فناوری
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۶: پژوهش، فناوری و رونق تولید
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۷: پژوهش، فناوری و اثربخش اجتماعی
پنج‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸: پژوهش و فناوری، مشارکت ملی

سال 1399

شعار: پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید
شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲: پژوهش و فناوری: مدرسه و دانشگاه
یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۳: پژوهش و فناوری: مشارکت ملی
دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۴: پژوهش، ‌فناوری و جهش تولید
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۵: بزرگداشت پژوهشگران و فناوران
چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶: پژوهش، ‌فناوری و علوم انسانی
پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۷: پژوهش،‌ فناوری و اثربخشی اجتماعی

سال ۱۴۰۰

شعار: پژوهش و فناوری؛ پشتیبان تولید
شنبه ۱۴۰۰/۹/۲۰: پژوهش و فناوری: مدرسه و دانشگاه
یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۱: پژوهش و فناوری: توسعه مرجعیت و دیپلماسی علمی
دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۲: پژوهش و فناوری: پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۲۳: پژوهش، فناوری و اثربخشی اجتماعی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴: پژوهش، فناوری: علوم انسانی وعلوم پایه
پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵: بزرگداشت پژوهشگران و فناوران