مدیران پیشین

مدیر پژوهشی دانشگاه
از تیرماه سال 1398 تا اردیبهشت ماه  سال 1401
مدیر پژوهشی دانشگاه
از بهمن ماه سال 1394 تا تیر ماه  سال 1398
مدیر پژوهشی دانشگاه
از مهرماه سال 1386تا بهمن ماه سال 1394
مدیر پژوهشی دانشگاه
از آذر ماه سال 1385 تا مهرماه سال 1386
مدیر پژوهشی دانشگاه
از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ تا آبان‌ماه سال ۱۳۸۳
مدیر پژوهشی دانشگاه
از آذر ماه سال 1382 تا بهمن ماه سال 1383
مدیر پژوهشی دانشگاه
از اسفند ماه سال 1377تا آذر ماه سال 1382
مدیر پژوهشی دانشگاه
از اسفند ماه سال  1376 تا اسفند ماه سال 1377