افراد

محمدرضا رطبی
رئیس اداره
اتاق: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 3، طبقه همکف اتاق 103
تلفن: 087-33627726
مهران محمدی
کارشناس مسئول
اتاق: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 3، طبقه همکف اتاق 101
تلفن: 087-33627726