فایل‌های ویدوئی ارائه دهندگان جشنواره

خیر مقدم و سخنرانی دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه کردستان(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر یزدان باتمانی(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر شهلا حسینی(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر امیر رشیدی(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر ارسلان رحمانی(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر قادر میرزاقادری(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر احمد سهرابی(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر نبرد حبیبی(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر حامد قادرزاده(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر جلیل فتحی(شنبه 18 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر حمید فرورش(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر سمیرا زارعی(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر جمال ارکات(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر نینا خلیقی(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر صلاح الدین مولانایی(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر راحله شاکری(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر خلیل غلامی(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر هیوا حسن پور(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر محمد رزم کبیر(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر فانوس یوزی(یک‌شنبه 19 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر وحید زمانی(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر مهدی کرد(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر سعید قائینی(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر زانیار نقشبندی(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400

ارائه دکتر آمانج خرمیان(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر حاصل امینی(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر جمیل جعفری(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر اسعد محمدامینی(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر آرزو احمدپور(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر محمد حاجی زاده(دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر رزگار احمدی(سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر امیرعلی صادقی(سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400)

ارائه دکتر علی اکبر مظفری( سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400)

اختتامیه جشنواره تدریس خلاق در آموزش عالی-بخش 1

اختتامیه جشنواره تدریس خلاق در آموزش عالی-بخش 2

اختتامیه جشنواره تدریس خلاق در آموزش عالی-بخش 3

ارائه دکتر حسن بیورانی-بخش 1

ارائه دکتر حسن بیورانی-بخش 2

ارائه دکتر حسن بیورانی-بخش 3

ارائه دکتر حسن بیورانی-بخش 4

ارائه دکتر علیرضا مقدم-بخش 1

ارائه دکتر علیرضا مقدم-بخش 2

ارائه دکتر علیرضا مقدم-بخش 3

ارائه دکتر علیرضا مقدم-بخش 4

ارائه دکتر محمود مهرمحمدی-بخش 1

ارائه دکتر محمود مهرمحمدی-بخش 2

ارائه دکتر محمود مهرمحمدی-بخش 3