ثبت نام دوره‌های کهاد

برای ثبت نام در دوره‌های کهاد می‌توانید مطابق راهنمای زیر در پیشخوان خدمت سامانه گلستان اقدام نمایید و پس از تکمیل فرآیند، شماره دانشجویی کهاد برای شما ایجاد می‌شود و در ترم‌های بعد می‌توانید همانند انتخاب واحد رشته اصلی خود، برای رشته کهاد نیز انتخاب واحد نمایید.