پرسنل مدیریت امور بین‌الملل

Habib Soleimani
Director of International Affairs / Assistant Professor of TEFL
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Anwar Mahmoodi
Director of International Student Affairs / Associate Professor of Industrial Engineering
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Gholamreza Aeini
Head of Consulate Affairs
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Yahya Asaadi
Head of Persian Language Centre
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Arman Fathi
Accreditation and Rankings
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Kayvan Ghaderi
Development and Planning
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Golaleh Ghaderi
International Student Recruitment and Applications
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Lamiah Hashemi
International Agreements, Mobility, and Project Management Coordinator
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
آدرس مدیریت امور بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، سازمان مرکزی، طبقه سوم، مدیریت امور بین‌الملل
تلفن تماس: 33624020 87 98+
ایمیل: International@uok.ac.ir

آدرس امور دانشجویان بین‌الملل: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، پایینتر از مهمانسرا، امور دانشجویان بین‌الملل
تلفن تماس: 33611458 87 98+
ایمیل: irsc@uok.ac.ir

ایمیل واحد جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل: Admission@uok.ac.ir