Responsive Image
دانشگاه کردستان به عنوان دانشگاه مادر در استان کردستان با دارا بودن  9 دانشکده، 49 گروه آموزشي ، 11  مرکز پژوهشي و پژوهشکده برنامه­‌هاي درسي متنوعي را در 71  رشته-گرايش کارشناسي، 138  رشته-گرايش کارشناسي ارشد و 55 رشته-گرايش دکتري ارائه مي­دهد. طول دوره کارشناسي حداقل 4 و حداکثر 5 سال، دوره کارشناسي ارشد حداقل 2 و حداکثر 3 سال و دوره دکتري حداقل 3 و حداکثر 4 سال (به تشخيص استاد راهنما و تصويب کميسيون موارد خاص دانشگاه حداکثر 2 نيمسال تحصيلي مي­تواند به طول دوره دکتري اضافه شود) مي­‌باشد. هر سال تحصيلي داراي دو نيمسال تحصيلي است که نيمسال اول از اول مهر ماه هر سال شروع و تا 15 بهمن هر سال ادامه مي‌­يابد. نيمسال دوم از 15 بهمن ماه هر سال شروع مي‌­شود و به دليل تعطيلات دو هفته­‌اي سال نو (29 اسفند ماه تا 13 فروردين ماه) تا 15 تير ماه ادامه خواهد داشت.
نوع برنامه آموزشي در دوره کارشناسي آموزش-محور بوده بدين معني که هر دانشجو بسته به گروه آموزشي بين 135 تا 142 واحد درسي را مي­گذراند. در دوره کارشناسي ارشد برنامه آموزشي آموزش-پژوهش محور است؛ يعني دانشجو 26 تا 28 واحد درسي و 4 تا 6 واحد پايان­‌نامه خواهد داشت. در دوره دکتري دو نوع برنامه آموزشي وجود دارد. برنامه اول آموزش-پژوهش محور بوده که دانشجو بايد 12 تا 18 واحد آموزشي و 18 تا 24 واحد پژوهشي (رساله دکتري) را اخذ نمايد. برنامه دوم پژوهش-محور است که دانشجو بين 3 تا 8 واحد آموزشي را به تشخيص استاد راهنما اخذ مي­‌کند و سپس وارد دوره پژوهشي خواهد شد.
کتابچه راهنمای آموزشی دانشگاه کردستان
لیست رشته های تحصیلی
کتابچه راهنمای زندگی در شهر سنندج