23 01 2022

خانم دکتر هانیه غفاری استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان همراه با آقای مهندس باربد صفایی مهرو موفق به چاپ یک فصل از کتاب Tigris and Euphrates Rivers: Their Environment from Headwaters to Mouth انتشارات بین المللی و معتبر Springer شدند.

چاپ یک فصل از کتاب Tigris and Euphrates Rivers انتشارات Springer توسط خانم دکتر هانیه غفاری از گروه محیط زیست دانشگاه کردستان