زمینه‌های پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

  گروه آموزشی زمینه‌های پژوهشی
1 آب و هواشناسی تغییراقلیم، آب و هواشناسی کاربردی، آب و هواشناسی کشاورزی، آب و هواشناسی سینوپتیک
2 جنگلداری
بیومتری جنگل، مدیریت جنگل،  بررسی اثرات مدیریت سنتی (گلازنی، سقز گیری و زغال گیری) بر ساختار جنگل، مدل​های اکوسیستمی و روش​های تصمیم​گیری چندمعیاره، تجزیه و تحلیل جنگلداری سنتی – اجتماعی، بررسی پویایی​های جنگلهای بلوط زاگرس، جنگلکاری و نهالستان​های جنگلی، اصلاح نژاد و اکوفیزیولوژی درختان جنگلی- کنترل بیولوژیک آفات و بیماری​ها در اکوسیستم​‌های جنگلی، مطالعه خاک جنگل، تجزیه لاشبرگ، روابط پوشش گیاهی و ویژگی​‌های خاک، اکولوژی خاک های جنگلی، مزوفون خاک‌​های جنگلی و تغییرات آنها بعد از آشفتگی جنگل در توده​‌های طبیعی و دست کاشت، مهندسی جنگل، طراحی جاده‌​های جنگلی، کاربرد سامانه مکانی پشتیبان تصمیم‌​گیری، سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در جنگلداری
3 ژئومورفولوژی
مطالعات ژئومورفولوژیک (سیستم​های رودخانه​ای و شهری)، ژئومورفولوژی و مخاطره​شناسی، مطالعه مناطق کارستی با تاکید بر بررسی مخاطرات غارها و آب‌های سطحی و زیرزمینی، مطالعات کردستان‌شناسی با تاکید بر مسائل جغرافیایی و تحقیقات محیطی، ژئودایورسیتی و ژئوتوریسم، تکتونیک ژئومورفولوژی،  مطالعه مدیریت بحران (پدافند غیر عامل)، مطالعه ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، مطالعه و پایش مخاطرات طبیعی با تاکید بر بررسی و پهنه‌بندی زمین لغزش‌ها با استفاده از داده‌های سنجش از دوری شامل تصاویر فراطیفی و راداری، کاربرد داده‌های سنجش از دوری و مدل‌های پیش‌بینی کننده GIS در امر مکان‌یابی‌های مختلف شهری، برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی، گردشگری و کارآفرینی روستایی
4 شیلات
تکثیر و پرورش آبزیان، فیزیولوژی ماهیان، ژنتیک جمعیت ماهیان، ماهی شناسی، سم شناسی آبزیان، بهداشت و بیماری های آبزیان، نانوزیست فناوری  آبزیان، ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان، بوم شناسی آبزیان
5 محیط زیست
پایش آلاینده های محیطی، تولید و کاربرد نانوحسگرها در سنجش و پایش آلاینده ها، تجزیه کاتالیستی و فتوکاتالیستی آلاینده های زیست محیطی، آلودگی‌های محیط‌زیست شامل شناسایی آلودگی هوا با استفاده از سنجش از دور و مدلهای مختلف، بررسی آلودگی فلزات سنگین در آب و خاک و روشهای حذف آنها، بررسی ریزگردهای با منشا زمین زاد و آلودگی های مرتبط با آن، سوخت‌های پاک. زیست‌شناسی حفاظت، مدیریت حیات‌وحش، زیستگاه‌ها و بوم‌شناسی حیات‌وحش، بیوسیستماتیک جمعیت‌های حیات وحش، پویایی‌شناسی جمعیت‌های حیات‌وحش، انتخاب زیستگاه گونه های جانوری،  ژنتیک حفاظت، ژنتیک جمعیت، فیلوژئوگرافی. کاربرد GIS و RS در مطالعات محیط زیستی ازجمله ارزیابی زیستگاه‌های طبیعی و مطلوبیت آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و شناسایی و پیش بینی آلودگی های هوا با استفاده از مدلهای مختلف و داده های ماهواره‌ای
6 مرتع و آبخیزداری
مهندسی مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت) رشته ای است که هدف آن شناخت جامع حوزه​های آبخیز از نظر پتانسیل​‌ها و محدودیت‌​ها و مدیریت جامع منابع آب و خاک با استفاده از روش‌​های مدیریتی، بیولوژیکی و فنی و مهندسی و همچنین گیاه​پالایی، شناخت اکوسیستم​‌های مرتعی و روابط بین اجزای تشکیل‌‌دهنده آنها و حفاظت، بهره‌برداری و اصلاح مراتع می​باشد. جهت نیل به این اهداف در گروه مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان زمینه‌​های پژوهشی متعددی از جمله هیدرولوژی آب‌های سطحی و زیرزمینی (مدل​سازی، مخاطرات زیست محیطی، کاربرد ایزوتوپهای پایدار)، حفاظت آب و خاک (مدل​سازی فرسایش و رسوب، کمیّت و کیفیت آب)، ترسیب کربن، گیاهان مرتعی و احیای مراتع، اندازه​گیری و ارزیابی مراتع، اکولوژی مراتع، اصلاح و توسعه مراتع و تجزیه و تحلیل اکوسیستم‌​های مرتعی (مدل​سازی) وجود دارد.