پژوهشگران پسادکتری دانشکده منابع طبیعی

حمید سالاری‌جو
عنوان پروژه: سنتز و بررسی ویژگی‌های ضدمیکروبی، سمّیت سلولی و سم‌شناسی محیطی چهارچوبهای زئولیتی ایمیدازولی بارگذاری شده با نانو ذرات نقره (AgNPs@ZIF-8)
تکثیر و پرورش آبزیان
سم شناسی نانو مواد در آبزیان، متابولومیکس در آبزیان
h.salary1365 [at] gmail.com
عاطفه احمدی
عنوان پروژه: آینده پژوهی تاب آوری سکونتگاه‌های انسانی تحت مخاطره زمین لغزش در شهرستان‌های واقع در غرب و شمالغرب استان کردستان
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی فضایی و راهبردی، برنامه ریزی ناحیه ای(شهر و روستا)
atefe.ahmadi46 [at] gmail.com
مسعود مرادی
عنوان پروژه: مقایسه زمانی –مکانی دمای رویه زمین ماهواره ی مودیس با دمای هوا به منظور بررسی کاربردی آن در مطالعه وردایی دمای یک کیلومتر مربعی ایران
آب و هواشناسی
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی
تغییر اقلیم
moradimasood [at] ymail.com
ایوب مرادی
عنوان پروژه: بررسی توان جنگلهای بلوط غرب در ترسیب کربن
جنگلداری
بررسی توان جنگل‌های بلوط غرب در ترسیب کربن
auibmoradi60 [at] gmail.com
فرشاد پژوه
عنوان پروژه: تحلیل تغییرات تمرکز زمانی بارش بر روی گستره­ی ایران
آب و هواشناسی
آب و هواشناسی همدید آب و هواشناسی دینامیک
 مخاطرات آب و هوایی
farshad.pazhooh44 [at] gmail.com
فضل‌الله احمدی میرقائد
عنوان پروژه: ارزیابی ارتباط بین خصوصیات خاکها و فراهم سازی خدمات اکوسیستمی بر اساس الگوی کاربری و پوشش اراضی
محیط زیست-ارزیابی و آمایش محیط زیست
آمایش سرزمین، خدمات اکوسیستم، اکولوژی سیمای سرزمین، ارزیابی خاک‌ها و اراضی، ارزیابی اثرات توسعه، RS & GIS
f.ahmadi.m [at] gmail.com
بهاره قاسمیان
عنوان پروژه: پایش و پهنه بندی مناطق مستعد به وقوع زمین لغزش با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و الگوریتم های هوش مصنوعی تحت سناریوهای مختلف
ژئومورفولوژی
مدیریت مخاطرات محیطی با تاکید بر ناپایداری‌های دامنه‌ای
bahargasemyan [at] yahoo.com