کارکنان دانشکده منابع طبیعی

عبدالله بهنورد
کارپرداز دانشکده منابع طبیعی
4333
a.behnavard [at] uok.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 315
محمدشفیع رحمانی
کارشناس آزمایشگاه
۰۸۷-۳۳۶۲۷۷۲۴-۷
m.rahmani [at] uok.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 104
شهاب رفیعی
مسئول دبیرخانه دانشکده منابع طبیعی
4386
 
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 310
آفاق زندی نو
مسئول دفتر رییس دانشکده منابع طبیعی
4382
a.zandi [at] uok.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی - اتاق ریاست
امید عزیزیان
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی
4385
o.azizian [at] uok.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 314
آکو محمدی
کارشناس آزمایشگاه و گروه آب و هواشناسی
4305
ako.mohammadi [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 102
میلاد صیدمحمدی
مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده منابع طبیعی
4390
milad.s.mohamadi [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 016
ارسلان سهرابی
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده منابع طبیعی
4381
a.sohrabi [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 311
ادریس قادری
کارشناس گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی
4300
ed.ghaderi [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 023
اسعد مهدوی
مسئول آموزش دانشکده منابع طبیعی
4387
a.mahdavi [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 313
عطاالله شیرزادی
کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری
4308
a.shirzadi [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 204
هوشیار گویلیان
کارشناس گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی
۰۸۷-۳۳۶۲۷۷۲۴-۷
h.gavilian [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 206
منصور میرزایی
کارشناس آزمایشگاه مرجع دانشکده منابع طبیعی
4306
m.mirzaei [at] uok.ac.ir  
دانشکده منابع طبیعی- اتاق 107