چشم انداز و ماموریت دانشکده منابع طبیعی

چشم انداز:

  • دانشکده منابع طبیعی تلاش دارد تا به عنوان یک مرکز آموزش عالی جامع و پویا بخشی از نیازهای آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف منابع طبیعی را در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی تامین نماید.


ماموریت:

  • آموزش و تربیت متخصصان کارآفرین آتی به منظور حفاظت، حمایت، احیا و  بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی تجدید شونده
  • انجام پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای در راستای حل نیازهای پژوهشی محلی، ملی و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف منابع طبیعی
  • ارتباط موثر با جامعه به منظور ترویج اصول بنیادی منابع طبیعی
  • همکاری نزدیک با بخش‌های اجرایی منابع طبیعی به منظور حل چالش​‌های موجود