هیات رئیسه دانشکده منابع طبیعی

دکتر مهتاب پیرباوقار
رییس دانشکده منابع طبیعی
دانشیار گروه جنگلداری
m.bavaghar [at] uok.ac.ir
دکتر فرشید قربانی
معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
دانشیار گروه محیط زیست
f.ghorbani [at] uok.ac.ir
دکتر محمد دارند
معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
استاد گروه آب و هواشناسی
m.darand [at] uok.ac.ir
 

روسای پیشین دانشکده

  نام و نام خانوادگی شروع خاتمه
1 دکتر شهرام کبودوندپور 1394 1397
2 دکتر نقی شعبانیان 1388 1394
3 دکتر بابک سوری 1386 1388
4 دکتر برزان بهرامی کمانگر 1397 1400
 

معاونین آموزشی پیشین دانشکده

  نام و نام خانوادگی شروع خاتمه
1 دکتر لقمان قهرمانی 1397 1399
2 دکتر برزان بهرامی کمانگر 1394 1397
3 دکتر بهرام قلی نژاد 1391 1394
4 دکتر لقمان قهرمانی 1386 1391
 

معاونین پژوهشی پیشین دانشکده

  نام و نام خانوادگی شروع خاتمه
1 دکتر لقمان قهرمانی 1393 1395
2 دکتر کامران چپی 1391 1393
3 دکتر برزان بهرامی کمانگر 1387 1391
 

کارشناسان آموزشی

  نام و نام خانوادگی سمت ایمیل تلفن
1 دکتر اسعد مهدوی مدیر آموزش دانشکده  a.mahdavi [at] uok.ac.ir  
2 امید عزیزیان کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده