پروژه‌های پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

  عنوان ارگان سال
1
 •  
 • واكاوی و پهنه‌بندی تغييرات نمايه‌های اقليم كشاورزی ناشی از تغيير اقليم در استان كردستان جهت توسعه فعاليت‌های كشاورزی
 • تهيه DNA باركد و طبقه‌بندی ذخاير ماهی استان كردستان
 • ارائه راهكارهای استفاده از پساب طرح های پرورش ماهی استان جهت تامين آب باغات از طريق اجراي سيستم‌های آبياری قطره‌ای
 • بررسی پويايی مواد آلی خاك در مراتع استان كردستان با استفاده از مدل Century
 • تاثير آتش سوزی بر زادآوری گونه‌های چوبی و تنوع زيستی پوشش گياهی و تعيين مقاومت به آتش سوزی گونه‌های بومی و غيربومی مورد استفاده در جنگلكاری‌های استان كردستان
 • استانداری کردستان
 • استانداری کردستان
 • سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
 • استانداری کردستان
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزاری استان کردستان
1394
2
 • بررسی تاثير پودر چربی محافظت شده پرشيافت و پرشيا اويل بر روی فاكتورهای رشد بچه ماهيان انگشت قد قزل آلای رنگين كمان
 • مطالعه ارزيابی ذخاير ماهيان استان كردستان - رودخانه قشلاق سنندج
 •  بررسی امكان تكثير مصنوعی مولدين وحشی سياه ماهی خال دار Capoeta trutta Heckel, 1843 با استفاده از هورمون‌های سنتتيك در شرايط اسارت به منظور بهره‌برداری اقتصادی و بازسازی ذخاير طبيعی
 •  مطالعات و مانيتورينگ پوشش گياهی حوزه‌های نمونه و شاهد خامسان (سال 1395)
 • شرکت کیمیا دانش الوند
 • سازمان محیط زیست استان کردستان
 • سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان
1395
3
 • مدلسازي خطر پراكنش پروانه جوانه خوار بلوط در جنگلهاي استان كردستان
 • اداره كل منابع طبيعی استان كردستان
1396
4
 • تعيين استاندارد حد مجاز حضور نانو ذرات نقره در آب درياچه زريوار با استفاده از مطالعه سميت حاد نانو ذرات نقره در چند گونه از آبزيان مهم اين درياچه
 •  تدوين نقشه جامع پهنه‌بندی خطر حركت‌های توده‌ای استان كردستان به منظور شناسايی مناطق خطرناك و مديريت توسعه اقتصادی اراضی
 • نقش جنگل‌های غرب در كاهش ريزگردها و اثرات ريزگرد بر اين جنگل‌ها
 • مطالعه ليمنولوژی و ارزيابی ذخائر سد گاران مريوان به منظور انجام فعاليت‌های شيلاتی
 • مركز آموزش و پژوهش استانداری كردستان
 • استانداري كردستان
 • اداره كل منابع طبيعی استان كردستان
 • سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان- مديريت امور شيلات و آبزيان
1397
5
 •  مطالعات جوندگان مناطق حفاظت شده تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست استان كردستان (بيجار، عبدالرزاق و بدر و پريشان)
 • بررسي امكان تكثير مصنوعي مولدين وحشی سياه ماهی ‏فلس ريز‏Capoeta damascina ‎‏ در شرايط اسارت به ‏عنوان يك گونه بومی و در معرض خطر كاهش نسل در ‏رودخانه‌های استان كردستان
 • بررسی افعی شاخدار دم عنكبوتی (Pseudocerastes urarachnoides) در استان ايلام
 • اداره كل حفاظت محيط زيست استان كردستان
 • صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور 
 • اداره كل محيط زيست استان ايلام
1398
6
 • پيش‌بينی غلظت ذرات معلق (PM10, PM2.5) در شهر تهران با استفاده از مدل‌های غير خطی
 • بررسی علل وجود لارو پشه‌های خانواده شيرونوميده Chironomidae در تصفيه خانه آب شرب شهر سنندج و ارائه راهكارهای پيشگيری و حذف آن
 • پيش نگری و مدلسازی تغيير اقليم ايران به كمك مدل ريزمقياس نمايی آماری SDSM و سناريوهای مختلف RCP
 • صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • شركت آب و فاضلاب كردستان
 • صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
1399