انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی

  گروه آموزشی زمینه کاری دبیر
1 جنگلداری جنگل و علوم جنگل فریما محمدی
2 مرتع و آبخیزداری مرتع و آبخیزداری ریزان عبدی
3 شیلات شیلات و آبزیان فرشاد مولودی
4 محیط زیست محیط زیست صدف فتحی
5 آب و هواشناسی آب و هواشناسی  
6 ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی شعیب بیطرف