14 03 2022

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن آبخیزداری ایران برگزار می نماید

وبینار تخصصی "مدیریت منابع طبیعی در بحران های خشکسالی و اقتصادی"