23 01 2022

زمان نشست: چهارشنبه 24 آذرماه 1400

نشست تخصصی آلودگی بوم سازگان آبی

برای ورود به نشست روی لینک زیر کلیک و بصورت میهمان وارد شوید:
meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1