27 04 2022

نخستین رویداد ملی جغرافیا با هدف کمک به حل مسائل جامعه، دولت و بخش خصوصی و ایجاد فضایی برای معرفی و هدایت ایده ها و کسب و کارهای خلاق مساله محور در حوزه علوم جغرافیایی

نخستین رویداد ملی جغرافیا