09 06 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

سخنرانی خانم مدینه فیروزی

نام دانشجو: مدینه فیروزی

دانشجوی مقطع دکتری

استاد راهنما: دکتر امجد علی پناه

گروه: ریاضی

زمان برگزاری: چهارشنبه مورخ 1400/02/21ساعت 16:00

جلسه سخنرانی به صورت مجازی برگزار می شود .جهت ورود به جلسه سخنراین به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.   

https://meet.uok.ac.ir/ch/sci.math

سایر تصاویر