آمار دانشکده علوم پایه

تعداد دانشجویان
1650
تعداد دانشجویان بین الملل
55
تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت
72
تعداد اساتید مدعو
133
تعداد کارمندان
23
تعداد گروه‌های آموزشی
6
تعداد رشته-گرایش‌های کارشناسی
10
تعداد رشته-گرایش‌های کارشناسی ارشد
24
تعداد رشته-گرایش‌های دکتری
16
تعداد آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی
43
تعداد کارگاه آموزشی
2