کارمندان دانشکده علوم پایه

شهرزاد آچاک
مسئول مالی

تحصیلات: کارشناسی .............

087-33664600-2470

....

دانشکده علوم پایه - طبقه 4- اتاق ...

شمسی ابراهیمی
رئیس اداره و خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

تحصیلات: کارشناسی .............

087-33666759

دانشکده علوم پایه - طبقه 4- اتاق ...


گلاله اصغری
کارشناس گروه علوم زمین

تحصیلات: دکتری زمین شناسی اقتصادی

087-33664600-2420

دانشکده علوم پایه - طبقه همکف - اتاق ...

شراره امجدی
مسئول  دفتر ریاست دانشکده

تحصیلات: کارشناسی .............

087-33664600-2457

دانشکده علوم پایه - طبقه 4- اتاق ...


بهار بابامیری
کارشناس آزمایشگاه مرکزی

تحصیلات: دکتری شیمی تجزیه

087-33664600-2495

دانشکده علوم پایه - طبقه 2 - اتاق 225

بهناز بنفشی
کارشناس گروه شیمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ...

087-33664600-2466

دانشکده علوم پایه - طبقه 3 - اتاق ...


لیلا بهرامی
کارشناس آزمایشگاه مرکزی

تحصیلات: دکتری شیمی معدنی

087-33664600-2495

دانشکده علوم پایه - طبقه 2 - اتاق 225

عاطفه تقی زاده
کارشناس مسئول خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات: کارشناسی .............

087-33666759

...............

دانشکده علوم پایه - طبقه 4- اتاق ...


سمیه جعفررمشتی
کارشناس آزمایشگاه گروه ریاضی و آمار

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

087-33664600-2481

دانشکده علوم پایه - طبقه 2 - اتاق 229

بهرام رحمانی
کارشناس آزمایشگاه شیمی - عمومی

تحصیلات: کارشناسی  ارشد ..........

087-33664600-2468

..........

دانشکده علوم پایه - طبقه 5- اتاق ...


الهام زارعی
کارشناس گروه فیزیک

تحصیلات: کارشناسی ارشد ...

087-33664600-2466

دانشکده علوم پایه - طبقه 3 - اتاق ...

سمیه زند
کارشناس گروه آمار و کارشناس پژوهشی

تحصیلات: کارشناسی  ..........

087-33664600-2461

..........

دانشکده علوم پایه - طبقه 3- اتاق ...


ایوب زندکریمی
کارپرداز

تحصیلات: کارشناسی  ..........

087-33664600-2531

..........

دانشکده علوم پایه - طبقه 4- اتاق ...

شهلا زندی نژاد
کارشناس گروه ریاضی

تحصیلات: کارشناسی  ...

087-33664600-2487

....

دانشکده علوم پایه - طبقه 3 - اتاق ...


عفت غفرانی
کارشناس آزمایشگاه شیمی - آلی

تحصیلات: کارشناسی  ارشد ..........

087-33664600-2481

دانشکده علوم پایه - طبقه 2- اتاق 229

چنور فوادی
کارشناس مسئول آزمایشگاه های فیزیک

تحصیلات: کارشناسی  ارشد ...

087-33664600-2497

 

دانشکده علوم پایه - طبقه 2 - اتاق ...


سمیه قادری
کارشناس آزمایشگاه مرکزی

تحصیلات: دکتری ..........

087-33664600-2495

...

دانشکده علوم پایه - طبقه 2- اتاق 226

بهاره نوری
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناسی  ارشد ...

087-33664600-2489

دانشکده علوم پایه - طبقه 3 - اتاق ...


مهرنوش نیک زبان
کارشناس گروه علوم زیستی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ..........

087-33664600-2489

m.nikzaban@uok.ac.ir

دانشکده علوم پایه - طبقه 3 - اتاق ...

مسعود وهابی
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

تحصیلات: کارشناسی  ..........

087-33664600-2489

دانشکده علوم پایه - طبقه 4 - اتاق ...