هیات رئیسه دانشکده علوم پایه

عبداله سلیمی
رئیس دانشکده
استاد گروه شیمی گرایش شیمی تجزیه
http://research.uok.ac.ir/~asalimi/
absalimi@uok.ac.ir
33660075 - 087
صابر ناصری
معاون آموزشی
استاد گروه ریاضی گرایش آنالیز هارمونیک
http://research.uok.ac.ir/~snaseri/
s.naseri@uok.ac.ir
33622702 - 087
مراحم آشنگرف
معاون پژوهشی
استاد گروه علوم زیستی گرایش میکروبیولوژی
http://research.uok.ac.ir/~mashengroph/
m.ashengroph@uok.ac.ir
33622702 - 087
روسای پیشین

نام و نام خانوادگی
از تاریخ
تا تاریخ
دکتر عبدالله سلیمی
 شهریور 1399
ادامه دارد ...
دکتر شهریار سلیمی
تیر 1397
شهریور 1399
دکترکمال شانظری
آبان 1393
تیر 1397
دکتر روشن خوشنوازی
مهر 1390
آبان 1393
دکترفاروق نصیری
مهر 1387
مرداد 1390
دکتر خالد سعیدی
مهر 1384
مهر 1387
دکتر پرویز رشیدیان
اردیبهشت 1383
مهر 1384
دکتر غلامرضا خیاطیان
آذر 1379
اردیبهشت 1383
مهندس عبدالحسن بصیره
دی 1371
آذر 1379
دکتر مسعود معتمدی
تیر 1370
دی 1371