گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه

گروه آمار
گروه علوم زمین
گروه ریاضی
گروه علوم زیستی 
گروه فیزیک
گروه شیمی
گروه علوم کامپیوتر