تماس با ما

شماره تماس با روابط عمومی: 2531-33664600-087 
شماره تماس با آموزش دانشکده: 33666759-087 
آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه
کد پستی:
شماره تماس با دفتر دانشکده: 33660075-087 
شماره تماس با امور مالی و کارپردازی: 2531-33664600-087 
ایمیل: