بازنشستگان دانشکده علوم پایه

هیات علمی

دکتر فرهاد جنتی

استاد گروه ریاضی

دکتر پرویز رشیدیان

استاد گروه ریاضی

دکتر مهدی سلطان‌زاده

استاد گروه فیزیک

دکتر ارسلان شادمان

استاد گروه ریاضی

دکتر محمد نادر قصیری

استاد گروه ریاضی

کارمندان

خانم ژیلا قانعی

کارشناس آزمایشگاه گروه شیمی

دکتر محمد سعید خالدیان

کارشناس آزمایشگاه گروه فیزیک