گزارش عملکرد سالیانه

تعداد دانشجویان کارشناسی
1145
تعداد دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های خارج کشور
-
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد
280
تعداد مقالات بین‌المللی چاپ شده در ISI, Scopus, WOS در سال 2021
137
تعداد دانشجویان دکتری
155
تعداد مقالات پراستناد بین‌المللی چاپ شده در ISI, Scopus, WOS در سال 2021
-
تعداد دانشجویان بین‌الملل
39
تعداد مقالات داخلی چاپ شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC در سال 1400
11
تعداد کل دانشجویان
1619
تعداد دانشمندان پراستناد حاضر در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان
3
تعداد اعضای هیات علمی
72
تعداد مقالات علمی ده درصد برتر در سطح دنیا 2021
10
نسبت دانشیار و استاد به استادیار
13 نفر استاد،
25 نفر دانشیار،
31 نفر استادیار
تعداد همایش‌های بین‌المللی برگزار شده در سال 1400
2
تعداد کارمندان
23
تعداد همایش‌های ملی برگزار شده در سال 1400
-
تعداد رشته‌های کارشناسی
10
تعداد مقالات ارائه شده در همایش‌های بین‌المللی در سال 1400
10
تعداد رشته‌های کارشناسی ارشد
24
تعداد مقالات ارائه شده در همایش‌های ملی در سال 1400
9
تعداد رشته‌های دکتری
16
تعداد کتب تألیف شده به فارسی توسط اعضای هیات علمی یا چاپ شده در انتشارات دانشگاه در سال 1400
-
تعداد گروه‌های آموزشی
6
تعداد کتب ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی یا چاپ شده در انتشارات دانشگاه در سال 1400
1
تعداد دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های داخل کشور
-
تعداد کتب غیر فارسی تالیف شده در سال 2021
-