25 05 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه

خلاصه عملکرد پژوهشی دانشکده در سال 1400

تعداد مقالات بین‌المللی چاپ شده در ISI, Scopus, WOS در سال 2021

137

تعداد مقالات داخلی چاپ شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC در سال 1400

11

تعداد دانشمندان پراستناد حاضر در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان

3

تعداد مقالات علمی ده درصد برتر در سطح دنیا 2021

10

تعداد همایش‌های بین‌المللی برگزار شده در سال 1400

2

تعداد مقالات ارائه شده در همایش‌های بین‌المللی در سال 1400

10

تعداد مقالات ارائه شده در همایش‌های ملی در سال 1400

9

تعداد کتب ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی یا چاپ شده در انتشارات دانشگاه در سال 1400

1