24 05 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه :

تاسیس کمیته سال جهانی علوم پایه برای پیشرفت پایدار در دانشکده علوم دانشگاه کردستان

کمیته سال جهانی علوم پایه برای پیشرفت پایدار در دانشکده علوم دانشگاه کردستان تاسیس گردید. این کمیته متشکل از دکتر اقبال قادری (دبیر کمیته) عضو هیات علمی گروه ریاضی، دکتر هادی پارسا عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر محمد فتح اللهی عضو هیات علمی گروه زمین، دکتر شاهو زارعی عضو هیات علمی گروه آمار، دکتر بندر آستین چپ عضو هیات علمی گروه فیزیک و دکتر راحله شاکری عضو هیات علمی گروه زیست می­باشد. هدف این کمیته توسعه و ترویج علوم پایه در دانشگاه و استان کردستان می­باشد.