گزارش عملکرد

گزارش عملکردی سال 98 دانشکده هنر و معماری
برنامه راهبردی سال 99 دانشکده هنر و معماری
برنامه راهبردی سال 98 دانشکده هنر و معماری

چشم انداز و برنامه راهبردی دانشگاه کردستان در افق 1404
برنامه راهبردی سال 98 گروه موسیقی
برنامه راهبردی  سال 98 گروه معماری

برنامه راهبردی سال 98 گروه صنایع دستی
شاخص عملکرد سال 98 دانشکده هنر و معماری