چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

دانشکده هنر و معماری به عنوان یک مرکز آموزش عالی در حوزه معماری، شهرسازی و رشته های هنری افق خود را بر اساس تبدیل شدن به پل ارتباطی بین جامعه و دانشگاه در استان و همچنین ایجاد یک کانون علمی- هنری در سطع ملی و منطقه ای ترسیم نموده است.

ماموریت

1- تربیت متخصصین حوزه معماری و شهرسازی جهت فعالیت در سازمان های اداری، اجرایی موسسات خصوصی 
2- انجام پژوهش های علمی و هنری با همکاری اساتید، دانشجویان و متخصصین خارج از دانشگاه با هدف ایجاد توسعه در استان و کشور
3- تربیت هنرمندان و ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و جامعه در حوزه هنر بخصوص در رشته های موسیقی و صنایع دستی
4-توسعه قطب های علمی و نشریات پژوهشی در سطح ملی و بین المللی. ( در حال حاضر قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری و همچنین نشریه مطالعات شهری در این دانشکده راه اندازی شده است)
5-توسعه گرایش ها و  رشته های دانشکده در حوزه هنر، معماری و  شهرسازی.( مقدمات ایجاد رشته های باستان شناسی، کارگردانی سینما و هنرهای دیجیتال در آینده انجام شده است)
6- تعامل با سازمان های دولتی و موسسات علمی  در چارچوب تنظیم تفاهم نامه های همکاری یا تعریف پروژه های مشترک  با هدف ارتقاء علمی و هنری طرفین همکاری.