آمار

        تعداد گروه، رشته و گرایش

ردیف تعداد رشته کارشناسی تعداد رشته کارشناسی ارشد تعداد گرایش کارشناسی ارشد نعداد رشته دکتری
1 4 2 4 1

        تعداد اساتید به تفکیک مرتبه علمی

ردیف دانشیار استادیار مربی
1 3 6 6

         تعداد اعضاء هیات علمی به تفکیک رشته

ردیف معماری موسیقی شهرسازی صنایع دستی
1 4 4 4 2

         تعداد دانشجو

ردیف تعداد دانشجوی کارشناسی تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد تعداد دانشجوی دکتری تعداد دانشجوی بین المللی
1 618 207 11 4

           تعداد دانشجو به تفکیک رشته

ردیف معماری موسیقی شهرسازی صنایع دستی
1 310 131 301 104