گروه برنامه ریزی راهبردی

دکتر پرویز کفچه
رئیس گروه برنامه ریزی راهبردی
مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - سیاستگذاری
تلفن: ۰۰۹۸(۸۷)۳۳۶۲۴۰۰۵
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

شرح وظایف:


​​​​​​​- شناسایی روندها و انجام فعالیت‌های سیاست‌پژوهی، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در حوزه‌ی تخصصی مرتبط.
- طراحی و اســـتقرار نظام برنامه‌ریزی راهبردی دانشـــگاه و هدایت دانشـــكده‌ها و واحدهای تابعه به منظور تهیه و تدوین برنامه های مربوطه.
- تهیه و تنظیم چشم انداز، مأموریت، اهداف، راهبردها و سیاستهای كلان دانشگاه در چارچوب جهت‌گیری‌ها و رویكردهای برنامه‌های توسعه كشور با مشاركت و همكاری واحدهای ذیربط.
- مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل لازم به منظور شناخت و تبیین نقاط ضعف و قوّت، تهدیدها و فرصتهای دانشگاه.
- نظارت بر فرآیند تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی توسط معاونت‌ها، مدیریت‌ها، دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و دیگر مراكز وابسته به دانشگاه و تهیه گزارشات ادواری از عملكرد واحدهای مختلف دانشگاه.
- تلفیق برنامه‌های دانشكده‌ها و واحدهای تابعه و تهیه و تدوین برنامه‌های دانشگاه با توجه به محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت های ملی و با همكاری واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای برنامه ها.
- تهیه و تنظیم شاخص‌های كمی و كیفی برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه عملیاتی واحدها.
- نظارت بر اجرا و ارزیابی عملكرد دوره‌ای برنامه‌های راهبردی دانشگاه و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی.
- انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصـــلاح مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی دانشـــگاه با هدف ساده‌سازی و هماهنگ ساختن آنها.
- شركت فعال در شوراها، كمیته‌ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
​​​​​​

​​​​​​