ارتباط با معاونت

ارتباط با معاون:

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه اول

پست الکترونیک: s.kaboodvandpour@uok.ac.ir

تلفن: 33620550 - 087         کد پستی: 15175-66177